Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem sklepu internetowego www.mofflo.com, zwanego dalej Sklepem, jest SO CLOSE Grzegorz Kamola, z siedzibą w Warszawie, al. Wilanowska 71 lok. 4, 02 – 765 Warszawa, o numerze NIP 7161512387.

2. Stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach Sklepu jest SO CLOSE Grzegorz Kamola. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

4. Sklep realizuje zamówienia krajowe i zagraniczne. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

5. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sklep dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz zamówienia. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: do realizacji zamówienia Klienta wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do Internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Java Script.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu lub oprogramowania Klienta do wyszczególnionych wyżej wymagań technicznych.

8. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzenia.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy złożyli zamówienie i dokonali zakupów przez telefon lub e-mail: info@mofflo.com.

 

II. Rodzaj i zakres usług:

1. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

2. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów, bez podania przyczyny.

4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

5. Każdy towar zakupiony w Sklepie jest fabrycznie nowy. Towary posiadają oryginalne metki lub gwarancję producenta. Razem z towarem do Klienta dostarczany jest paragon lub faktura, karta gwarancyjna (jeżeli producent udzielił gwarancji) oraz instrukcja obsługi (jeśli dany produkt ją posiada).

 

III. Realizacja zamówień: 

1. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W przypadku braku danego towaru, Klient jest o tym niezwłocznie informowany i podejmuje decyzję co do dalszego postępowania według następujących dostępnych opcji: częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania. Kontakt z Klientem realizowany jest poprzez korespondencję mailową lub telefonicznie, w zależności od danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.

2. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronie Sklepu. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Sklep, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i informacją podaną w oświadczeniu.

3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Zamówienia złożone po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5. Korekty do zamówienia Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Zamówienie wysłane nie może zostać anulowane; w uzasadnionych przypadkach Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia.

7. Każde złożone zamówienie przyjęte do realizacji potwierdzane będzie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie jest możliwy kontakt z Klientem w celu potwierdzenia realizacji zamówienia.

8. Zamówienie realizowane jest przez sklep w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za towar. Termin 3 dni nie dotyczy zamówień tzw. \"produkt na zamówienie\" w związku z czasem wymaganym na zamówienie produktu zza granicy. Informacja o terminie oczekiwania na produkt znajduje się w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu lub jest ustalany ze Sklepem.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

9. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych, Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

10. Koszty transportu o wysokości, których Klient jest informowany podczas procedury związanej ze składaniem zamówienia obciążają Klienta. 

11. Szczegółowe informacje o wysokości kosztów transportu znajdują się w zakładce "Wysyłka".

12. Status zamówienia można sprawdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając maila z zapytaniem na adres: info@mofflo.com (odpowiedź dotycząca etapu realizacji zamówienia jest generowana automatycznie).

 

IV. Płatności:

1. Podczas procedury związanej ze składaniem zamówienia Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dokonania zapłaty:W przypadku dokonywania płatności za zamówienie, w których wybrano formę płatności wskazaną w IV.1.(a) w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia otrzymany w potwierdzeniu email zaraz po złożeniu zamówienia w sklepie. Zamówienia, w stosunku do których wybrany został sposób zapłaty wskazany w IV.1.(a), a które nie zostaną opłacone w terminie do 3 dni od dnia ich złożenia po upływie tego terminu będą automatycznie anulowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem, a Sklepem stanowią inaczej.W przypadku dokonywania płatności za zamówienie, w których wybrano formę płatności wskazaną w IV.1.(a) w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia otrzymany w potwierdzeniu email zaraz po złożeniu zamówienia w sklepie.

A. zapłata na rachunek - klient dokonuje zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu. Numer rachunku bankowego jest dostępny w danych kontaktowych na stronie internetowej Sklepu, w zakładce "Płatności" oraz w końcowych postanowieniach niniejszego regulaminu;
B. zapłata na rachunek za pośrednictwem autoryzowanego systemu płatności internetowych Shoper Płatności, gdzie można dokonać wyboru płatności kartą kredytową swojego banku (karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub wykonać płatność on-line ze swojego banku;
C. zapłata online za pośrednictwem PayPal poprzez adres email;
D. zapłata "za pobraniem" - klient dokonuje zapłaty za przesyłkę w formie gotówkowej u kuriera podczas jej odbioru;

2. Zamówienia, w stosunku do których wybrany został sposób zapłaty wskazany w IV.1.(a), a które nie zostaną opłacone w terminie do 3 dni od dnia ich złożenia po upływie tego terminu będą automatycznie anulowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem, a Sklepem stanowią inaczej.

3. Ceny towarów podawane są na stronie w złotych polskich i są cenami brutto.

4. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

 

V. Postępowanie reklamacyjne: 

1. Sklep ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

2. W przypadku reklamacji, powstałych opóźnień w dostawie, ewentualnej niezgodności towaru z zamówieniem oraz szkód powstałych w czasie transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem pod nr tel. +48 881226228 lub złożyć reklamację pocztą elektroniczną na adres: info@mofflo.com

A. odpowiedzialność Sklepu obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

B. odpowiedzialność Sklepu ograniczona jest do wartości zamówienia;

C. Sklep nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

3. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub naruszenia nie należy jej przyjmować, ale w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada kurier.

4. Klient może, po podpisaniu potwierdzenia odbioru, rozpakować paczkę w obecności kuriera w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń zawartości w trakcie transportu. W takim przypadku, w razie wykrycia wady, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół według wzoru, o którym mowa w 5.4.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz dotyczące braku towarów będą rozpatrywane gdy zostały zgłoszone w momencie odbioru w obecności kuriera w sposób opisany w 5.4. i 5.5.

6. W przypadku, gdy wady zostaną wykryte w późniejszym terminie, Klient zobowiązany jest odesłać na koszt Sklepu wadliwą rzecz na adres Sklepu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie, wraz z towarem, Klient jest zobowiązany do przesłania zgłoszenia reklamacyjnego według wzoru zamieszczonego na stronie Sklepu lub złożyć reklamację w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

7. Reklamacje będą przyjęte lub odrzucone w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego lub protokołu określającego stan towaru w chwili odebrania go od kuriera, karty gwarancyjnej (jeśli została dołączona przez producenta) i faktury albo innego dowodu zakupu, a także przesyłki z reklamowanym towarem. W ciągu 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji - reklamacja ta będzie rozpatrzona.

8. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, będzie znacznie utrudniona lub będzie wymagała nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep, Sklep, w porozumieniu z Klientem, obniży cenę zakupu, zwróci Klientowi cenę towaru brutto w przypadku odstąpienia Klienta od umowy lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

9. W przypadku nie uznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez strony.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną: Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą  e-mailową na adres info@mofflo.com

 

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży:

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 20 dni i wysyłając je na: info@mofflo.com lub na adres:

 

Aleja Wilanowska 71/4

02-765 Warszawa 

2. Termin 20 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawieranej na odległość, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy.

5.Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu:

Aleja Wilanowska 71/4

02-765 Warszawa 

wraz z oryginalnym opakowaniem producenta, kartą gwarancyjną i paragonem/fakturą.

6.Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Koszt opakowania i zwrotu towaru ponosi Klient. Ze względu na gabaryty i wagę towaru w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

A. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

B. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

D. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

E. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

F. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

G. zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

VII. Polityka prywatności:

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sklep dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, ewentualnie po uzyskaniu zgody Klienta do celów prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późń. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem danych osobowych jest SO CLOSE Grzegorz Kamola z siedzibą w Warszawie.

4. W przypadku rejestracji i dokonywaniu zakupów w Sklepie, będą zbierane od Klientów następujące dane osobowe: imię i nazwiska, dane adresowe niezbędne do wysłania towaru, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Podanie powyższych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

5. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem mailowym: info@mofflo.com

6. Sklep może przekazać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów w celach realizacji zamówienia.  

7. Sklep zbiera dane zawarte w plikach Cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu oraz Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki Cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej Sklepu i służą do przechowywania informacji przyspieszających i ułatwiających korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Sklep wykorzystuje powyżej wymienione pliki Cookies w następujących celach:W każdym wypadku instalowanie plików Cookies może zostać zablokowane lub ograniczone, a stałe pliki Cookies usunięte, przy wykorzystaniu stosownej opcji przeglądarki internetowej. W razie problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem.

A. aby strona internetowa Sklepu działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,

B. aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne w Internecie do oczekiwań i zainteresowań Klientów,

C. do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć, jak ludzie używają strony internetowej Sklepu i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości.

 

VIII. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

3.Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej:info@mofflo.com

4. W przypadku przesyłania pisemnej korespondencji decydować będzie data stempla pocztowego.

5. Interpretacja warunków sprzedaży prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu będzie dokonywana w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

6. Dane kontaktowe Sklepu: Mofflo, ul. Aleja Wilanowska 71/4, 02-765 Warszawa, tel. +48 881 228 226.

7. Nr rachunku bankowego Sklepu: mbank nr: 55 1140 2004 0000 3102 7996 3052.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umów sprzedaży jest właściwy sąd powszechny. W przypadku Klientów nie będącymi konsumentami właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie wysyłając je na: info@mofflo.com lub na adres:

Al. Wilanowska 71/4

02-765 Warszawa

 

Klient może skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia.

 

 

 


Załącznik nr 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i przesłać do Sklepu tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do:

Al. Wilanowska 71/4

02-765 Warszawa

NIP: 7161512387

 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY           

 

Ja, …………..……………………………………………………………………… niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……….……………/………………………………  zawartej z SO CLOSE Grzegorz Kamola dnia ………………………. roku, dostarczonej w dniu …………………………….

 

Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr...............................................................

 

 

 

Data i podpis (jeżeli jest to wersja papierowa):

 

 

 

…………………………………………………

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl